תקנון

1.  כללי

א. אתר האינטרנט paleo.co.il (להלן: “האתר“) מופעל על ידי החברה “פליאו מרקט בע”מ” ומשמש כאתר מידע וסחר לרכישת מוצרים, תוכן, קורסים ואירועים שונים ע”י גולשי האינטרנט (להלן: “המכירות“).

כל הנכתב והמוצג באתר זה, ניתן על ידינו על פי ניסיוננו ומיטב הבנתנו בלבד. אין באמור בתכנים השונים באתר או במוצרים השונים משום הנחיה לטיפול רפואי ואין הוא מחליף התייעצות עם רופא או תזונאי ואין בו המלצות או הנחיות רפואיות. כל העושה שימוש בנאמר באתר זה, לגבי עצמו או אחרים, עושה זאת על אחריותו האישית בלבד.

ב. בכל מקום בתקנון זה שיש שימוש בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה.

ג. שימוש באתר ו/או רכישת תוכן המוצע למכירה ע”י האתר, מהווה את הסכמת הלקוח לקבל ולנהוג לפי התקנון, לכן אם אינו מסכים לתנאי מתנאיו הוא מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר או להצטרף למועדון הלקוחות.

ד. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש מכל סוג שיעשה על ידי הלקוח באתר, ומהוות את הבסיס המשפטי בין הלקוח לאתר. אי לכך, הלקוח נדרש לקרוא הוראות התקנון במלואן ובעיון.

ה. התכנים המועלים ומפורסמים באופן פומבי באתר, עשויים להיות מוצגים בכל מדיה אחרת, לרבות אתר סלולארי ו/או טלוויזיה ו/או כל אמצעי אחר ו/או אתרים אחרים מלבד האתר, בין שהינם תחת ניהולה של פליאו מרקט בע”מ ובין אם לאו, או לכל צורך חוקי אחר ככל שקיים או יהיה קיים בעתיד, והוראות תקנון זה יחולו בקשר עם הצגת התכנים כאמור ו/או השימוש בתכנים לכל צורך כאמור.

ו. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

ז. שאלות לגבי האתר, המוצרים והשירותים המוצגים באתר, כולל שאלות הנוגעות למפרט הטכני של המוצר, מידע על פעולת המוצר, אחריות ונושאים אחרים הנוגעים למוצרים או שירותים שיירכשו באמצעות האתר ניתן לפנות לשירות הלקוחות בדואר אלקטרוני ו/או בטלפון. האתר יעשה את מרב המאמצים להתייחס לכל פנייה אליו בתוך 72 שעות.     

 

2. הליך הרכישה

א. פליאו מרקט בע”מ חרטה על דגלה להעניק ללקוחותיה ידע מהשורה הראשונה ותוכן מעולה באופן נגיש, נח, קל ובמחיר אטרקטיבי ומבלי להתפשר על איכות המוצר ו/או השירות.

ב. הסכומים והמחירים המוצגים באתר כוללים מע”מ, ככל שהעסקה חייבת במע”מ.

ג. טרם ביצוע הזמנה של מוצר או שירות, נדרש הלקוח תחילה לבצע הרשמה לאתר באמצעות בחירת שם משתמש וסיסמא. בנוסף אם וככל שיידרש יש להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, מספר כרטיס אשראי, מספר תעודת זהות, מין ופרטים נוספים.

ד. לרכישת מוצר באמצעות הטלפון, יש להתקשר לציין זאת בעת ביצוע ההזמנה ואנו נחזור אליכם. בשיחה יש למסור את הפרטים הנדרשים: שם קונה, כתובת דואר אלקטרוני ומספר כרטיס אשראי. 

ה. אישור סופי של ההזמנה ישלח רק לאחר בדיקת כרטיס האשראי המצוין בהזמנה ואישור חברת האשראי.

ו. למען הסר ספק, משלוח הדואר האלקטרוני ללקוח אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה ואינו מחייב את האתר. רק הרישום שנרשם במחשבי האתר יהווה ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.

ז. במידה וההזמנה לא אושרה ע”י חברות האשראי יקבל הלקוח הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר עם שירות הלקוחות של האתר לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה. יובהר ויודגש, פעולה תיחשב כמושלמת רק לאחר הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה ע”י מבצע הפעולה. לא פעל מבצע הפעולה להסדרת האישור בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, תתבטל ההזמנה באופן אוטומטי וללא צורך בהודעה נוספת ומבלי לחייב את פליאו מרקט בע”מ בשום אופן.

ח. לתשומת ליבו של הלקוח – הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

ט. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין ההוראות הכלליות הנוגעות למכירות לבין הוראות ספציפיות שנקבעו להלן בתקנון ביחס לסוג מסוים של מכירה, יגברו ההוראות הספציפיות הנוגעות לאותה המכירה.

 

3. כשרות להשתמש באתר

א. לקוח רשאי לבצע הזמנות, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

א.1. הלקוח כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והלקוח הינו קטין (מתחת לגיל 18) או שאינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יצורף אישור האפוטרופוס בכתב.

א.2. הלקוח הנו בעל תעודת זהות ישראלית או דרכון זר תקפים או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.

א.3. הלקוח הנו בעל כרטיס אשראי ויזה או ישראכרט ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל או בחו”ל ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי.

א.4. הלקוח הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט.

ב. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יהיה האתר, רשאי למנוע מלקוח מלבצע הזמנה באתר אם:

ב.1. הלקוח ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין;

ב.2. הלקוח הפר תנאי מתנאי התקנון;

ב.3.  הלקוח מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן בטלפון פרטים שגויים במתכוון;

ב.4. הלקוח ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע באתר או בפעילות התקינה של האתר ו/או מי מטעמו ו/או מי מהמעצבים ו/או מי מצד ג’ כלשהו.

 

4. סודיות מידע

א. האתר לא יעשה כל שימוש במידע ללא הרשאת הלקוח אלא אם כן הדבר נדרש עפ”י דין או כדי למנוע שימוש לרעה. האתר יאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיו הזקוקים למידע לצורך מתן שירות.

ב. האתר נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. אך בקיום מקרים שאינם בשליטתו ו/או הנובעים מכח עליון, האתר לא יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

 

5. ביטול הזמנה

א. לקוח רשאי לבטל את ההזמנה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן“).

ב. ביטול ההזמנה יעשה מיום ביצוע ההזמנה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם;

ג. ביטול הזמנה יעשה בכתב באמצעות הדואר האלקטרוני לאתר.

ד. בביטול הזמנה לפי הכללים לעיל, לא יחויב הלקוח אלא בדמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.

ה. האמור בסעיף זה לא יחול על הטובין והשירותים הקבועים בסעיף 14ג (ד) לחוק הגנת הצרכן.

ו. האתר רשאי לבטל הזמנה כולה או חלקה, במקרים הבאים:

ו.1. אם נפלה בהצעה טעות סופר כלשהי;

ו.2. במידה ויתברר כי ההזמנה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הקונה ו/או צד ג’ כלשהו;

ו.3. כאשר העסקה בוצעה שלא כדין ושלא על פי תקנון זה;

ז. ביטול המכירה יימסר לקונה בטלפון ו/או בכתב לכתובת הדואר האלקטרוני אותה ציין בעת ביצוע ההזמנה.

ח. בוטלה הזמנה כאמור האתר לא יהיה אחראי ולא יישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

 

6. תנאים נוספים

א. טעות סופר בתיאור המוצר לא תחייב את האתר.

ב. רישומי המחשב של האתר בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

ג. כל החומר באתר זה כפוף ומוגן לזכויות יוצרים לפי חוק. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר אלא בהסכמת האתר, בכתב ומראש.

ד. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבית המשפט המוסמך בתל-אביב-יפו בלבד.

 

7. הגנת פרטיות

א. פרטי הלקוח הינם חסויים ואישיים. פרטי הלקוח לא יועברו לגוף שלישי.

 

8. שימוש במידע (חשוב לקרוא)

א. האתר ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי, כתוצאה משימוש בידע ובתכני האתר או בשימוש במוצרים אשר נמכרו באתר, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות טענות בנושאי בריאות, הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.